Frej Haar

Skrivelsetango

Omslag för Homosexuell samlevnad: Handlingar 1981 (2702/F/4/9), Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB).

1981 skickas en promemoria på remiss till ett stort antal myndigheter och organisationer:

I promemorian [nr 37 Homosexuell samlevnad – Några frågeställningar], som inte innehöll några ställningstaganden från vår sida, diskuterades om och hur samlevnad mellan två parter av samma kön skulle kunna rättsligt regleras. Vi redovisade olika argument för och emot tre olika alternativ, nämligen äktenskap, registrering och samlevnad under äktenskapsliknande förhållanden. Vi framhöll att ett äktenskap mellan två människor av samma kön rättsligt sett skulle innebära att ett sådant skulle bli likställt med dagens äktenskap.

I anslutningen till remissbehandlingen hörde ett stort antal organisationer, huvudsakligen frireligiösa, och enskilda människor av sig till oss. Man framförde, nästan undantagslöst, synpunkter av den innebörden att man avstyrkte samtliga alternativ som diskuterades i promemorian.

– SOU 1984:63

– –

Dala-Järna kristna samarbetskommitté

                   har med intresse och allvar följt frågan om de homosexuellas situation och den juridiska problematiken för dem,

                    och vill härmed ge uttryck för sin reaktion i frågan:

                    Vi reagerar starkt emot alla de tre lagförslag som utredningen presenterar

                    En lagstiftning i linje med dessa tre förslag strider emot

Guds skapelseordning

                    Därmed strider den även emot de budord

                    som hela den västerländska kulturen är uppbyggd på.

                    Ett homosexuellt förhållande skall inte jämföras med ett heterosexuellt

                    Ett sådant sammanboende kan inte fylla de funktioner som en normal familj kan
fylla

                    Speciellt allvarligt

                    ser vi på den fostrande funktionen och upplever

                    Ett djupt allvar inför den unga generationens syn

på vad som är ett normalt äktenskapligt förhållande,

                    då de kan tänkas få växa upp i ett homosexuellt sammanboende

                    Vi betraktar äktenskapet mellan man och kvinna som en samhällets grundsten

                    och ser lagstiftningen som en underminering av denna samlevnadsform

                    Många kristna

                    och även andra medborgare

                    upplever dessa förslag som ett vanhelgande av något de håller högt och heligt

                    Dessutom leder

                    en ev. lagstiftning till diskriminering av andra

som av helt andra anledningar valt att sammanbo 

                    t.ex syskon.

                    Med detta vill vi inte bagatellisera

                    de svårigheter som människor med homosexuella böjelser upplever, men

                    vi tror inte att detta är en rätt väg till hjälp för dem.

                    Därtill är vi medvetna om vilken betydelse lagstiftningen har för människors

etiska synsätt

                    att lagstiftningen på lång sikt blir

                    normgivande för ett folk.

                    Från kristen synpunkt

                    är det dessutom

                    en åtgärd som ytterligare binder människor i ett beteende som de innerst inne

längtar efter befrielse från.

                    Högaktningsfullt

                    [ett antal underskrivna namn]

Filadelfiaförsamlingens i Gävle styrelse, representerande 875 medlemmar,

                    har med allvar följt frågan om de homosexuellas situation:

                    En lagstiftning i linje med dessa, menar vi, strider mot Guds skapelseordning

                    Vi reagerar starkt emot alla de tre lagförslag, som utredningen presenterar

                    Därmed också mot de budord som vår västerländska kultur är uppbyggd på.

                    Ett homosexuellt förhållande skall inte jämföras med ett heterosexuellt

                    Det kan ej fylla

de funktioner

                    en normal familj skall fylla.

                    Många kristna

                    betraktar

                    äktenskapet mellan man och kvinna som en samhällets grundsten

                    och ser lagförslagen som ett medel till underminering av denna samlevnadsform.

                    Vi vill på intet sätt förringa

                    de svårigheter som människor med homosexuella böjelser lever i, men

                    kan inte tro att lagstiftning av det slag som föreslås

                    är ett rätt sätt att hjälpa dem.

                    Vi vill be Er att ta hänsyn

                    till dessa synpunkter,

                    som torde vara mycket vanliga,

                    i Ert behandlande och eventuella yttrande

                    Högaktningsfullt

                    [underskrift]

Pingstförsamlingen i Gagnef

                    vill i frågan om de homosexuellas situation och den juridiska

                    problematiken omkring dem

                    göra följande uttalande:

                    Vi reagerar starkt emot

                    de tre lagförslag som utredningen presenterar

                    och menar att de strider mot Guds skapelseordning

                    De strider därför även mot de budord som hela

                    västerländska kulturen bygger på

                    Ett homosexuellt förhållande kan inte jämföras med ett hetrosexuellt

                    Det kan inte heller fylla samma funktion 

som en normalfamilj fyller

                    Speciellt den förebild, som det uppväxande släktet får

genom de homosexuella äktenskapen,

                    oroar oss

                    Vi betraktar äktenskapet mellan man och kvinna som samhällets grundsten

                    och lagförslaget som en underminering av denna samlevnadsform

                    Många kristna

                    samt även andra medborgare

                    upplever dessa förslag som ett vanhelgande av något de håller heligt.

                    Vi vill inte bagatellisera

                    de svårigheter människor med homosexuella böjelser upplever, men

                    vi tror inte att detta är en rätt väg att hjälpa dem

                    Dessutom har lagstiftningen en stor betydelse

                    för människors etiska normbildning på lång sikt

                    Från en kristen synpunkt

                    är det dessutom en åtgärd

                    som ytterligare binder människor i ett beteende

                    de innerst inne längtar att bli befriade från

                    Högaktningsfullt

                    [underskrift]

Filadelfiaförsamlingen i Rättvik

                    har med intresse och allvar följt frågan om 

de homosexuellas situation och den juridiska problematiken för dem

                    och vill härmed ge uttryck för sin reaktion i frågan:

                    Vi, som församling, reagerar starkt emot

                    de tre lagförslag som utredningen presenterar

                    en lagstiftning i linje med dessa tre förslag

                    strider emot Guds ord och skapelseordning

                    budord som hela den västerländska kulturen är uppbyggd på

                    Vi anser på det bestämdaste

                    Ett homosexuellt förhållande kan absolut inte jämföras med ett heterosexuellt förhållande

                    Ett sådant sammanboende kan inte fylla de funktioner som en normal familj kan fylla.

                    Den unga generationen kommer att skadas,

                    både psykiskt och andligt,

                    om en sådan boendeform blir enligt lag gällande

                    att de unga kan tänkas få växa upp i ett homosexuellt sammanboende.

                    Vi betraktar äktenskapet mellan man och kvinna som en grundsten i vår civilisation, och dessa lagförslag som

                    en underminering av denna samlevnadsform,

                    även ett vanhelgande av det som vi och många med oss

                    anser heligt.

                    Vi förstår de svårigheter som människor med homosexuella böjelser har, men

                    vi tror inte att ett lagförslag löser de problem som dessa människor upplever, utan

                    den kristna tro vi bekänner oss till, skulle för dessa människor bli

                    till

befrielse,

                    eftersom vi anser detta vara

                    att leva i ett onormalt

                    en bundenhet att vara homosexuell.

                    Vi kan endast hänvisa till ett hjälpmedel,

                    JESUS KRISTUS.

                    Högaktningsfull

                    [underskrift]

Filadelfiaförsamlingens 1000 medlemmar och Elimförsamlingens 300 medlemmar i Umeå

                    har 2–3 maj antagit följande bifogade uttalande mot varje form av legalisering av homosexuella förbindelser:

                    Vi står inför det skrämmande perspektivet

att Sverige kan bli

                    det första land i världen som jämställer homosexuellt sammanboende med äktenskap.

                    Den statliga utredningen har inte ens gett oss chansen

                    att välja mellan homosexuella äktenskap eller att inte ha sådana.

                    Homosexualitet är ingalunda

någon ”normal” företeelse, 

                    utan något högst onormalt som på ett påtagligt sätt

                    bryter mot den skapelseordning vi lever i.

                    Att det naturliga sexuella umgänget är det mellan

                    man och kvinna

                    ger oss de enklaste biologiska kunskaper upplysning om.

                    Att i lagstiftningen godkänna den homosexuella livsstilen

är att bryta mot samhällets yttersta normgräns, det är

                    att lägga grunden för det onormala samhället, där

                    varje funktion 

kan användas 

                    i rakt motsatt avsikt mot vad som naturligt är.

                    Egentligen är

                    Tio Guds Bud

                    grundvalen för ett normalt samhälle, men bortanför dessa

                    finns naturens ordning som den absolut yttersta

gränsen.

                    Många forskningsresultat som i dag föreligger visar

                    att det homosexuella beteendet varken är något nedärvt eller något sjukligt.

                    Enligt de kända sexualforskarna Master och Johnson i USA är

                    homosexualitet inte medfödd utan inlärd.

                    Deras terapi för att förändra homosexuella till heterosexuella har
haft framgång
i 88 % av fallen.

                    Homosexualitet är alltså något man väljer.

                    Faktorer som personlighetstyp, brist på vägledande

                    fostran, tidiga skadliga sexupplevelser och osäkerhet i frågan om

                    sex-identitet kan påverka människor til att falla in i, att

                    lockas därtill

                    Det är av största vikt 

                    att särskilt de unga, ännu inte stabila

                    i sin sexuella identitet, skyddas

                    i sin heterosexuella utveckling.

                    Ur både

Individens och samhällets synpunkt

                    är det önskvärt.

                    Eftersom lagen är normgivande för ett folk

                    kommer legalisering av den homosexuella familjen leda till

                    en allt större utbredning.

                    Att röster höjs för en registrering av homosexuell samlevnad är inget hållbart

argument för att så bör ske.

                    En lag kan inte ha sin utgångspunkt i hur många som accepterar ett visst beteende.

                    Det skulle leda till orimliga konsekvenser.

                    Samhället måste vara normgivande, i möjligaste mån

                    Motverka 

                    att människor dras in i onaturliga förhållanden.

                    Legalisering skulle uppmuntra homosexualitet

                    Ur både moralisk och ekonomisk synvinkel

                    Den skulle dessutom innebära 

                    en stark diskriminering av andra personer 

av samma kön, som bor tillsammans av helt andra skäl.

                    Vi bör visa kärlek till de homosexuella i vårt samhälle men

                    inte så att vi befäster dem i deras onaturliga böjelse,

                    utan så att vi hjälper dem att bli befriade från denna.

                    Heterosexualitet är det fundament på vilket samlevnad

skall byggas i vårt samhälle.

                    Äktenskapsregistrering skulle innebära ett

totalt

uppbrott från

                    kristen äktenskapsetik – det moraliskt perversa bli

den av samhällets makthavare godkända livsstilen.

                    VI VÄDJAR att varje förslag att legalisera homosexuella förbindelser förkastas

                    VI VÄDJAR av omsorg,

                    av omsorg ska samhället i stället rehabilitera

                    Av omsorg om de homosexuella ska samhället i stället upprätta centra,

                    bistå de homosexuella att övervinna

                    sina böjelser för det egna könet

                    Denna positiva lösning menar vi är

                    en bättre hjälp än att bejaka och legalisera

                    ett onaturligt beteende

VÄDJAR.

VÄDJAR.

VÄDJAR.

Frej Haar (f. 1996) är poet och skribent bosatt i Malmö. Hen har en masterexamen i kulturvård vid Göteborgs universitet och gick “Att skriva essä och kritik” på Biskops Arnö 2023–2024.

Åsa Andersson Fragment från Teets Väg – kunskapsarv mellan generationer
Sharif Saiidi Mitt arv